Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.przepisymagiczne.pl

 2. Regulamin dostępny jest w postaci elektronicznej pod adresem http://przepisymagiczne.pl/home/regulamin Na żądanie Użytkownika Serwisu Administrator udostępnia Użytkownikowi niniejszy regulamin w formie pliku PDF.

 3. Użytkownik akceptując Regulamin deklaruje jego znajomość oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora oraz poszanowania dobrych obyczajów. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich jego postanowień.

 4. Administratorem i Operatorem serwisu www.przepisymagiczne.pl jest Scenic Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-722), ul. Podchorążych 73 lok. 33 (zwana dalej Administartorem).

 5. Usługa przeznaczona jest dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, którzy ukończyli 18 lat, posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym korzystanie z Serwisu i jego Usług.


II. DEFINICJE

 

 1. Regulamin - niniejszy dokument

 2. Administrator – firma Scenic Group Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podchorążych 73 lok.33, 00-722 Warszawa.

 3. Serwis – internetowy serwis www o profilu ezoterycznym, działający pod adresem internetowym www.przepisymagiczne.pl

 4. Użytkownik – każda osoba, która odwiedza Serwis korzystając z treści i/lub usług oferowanych w Serwisie.

 5. Usługa – polegająca na umożliwieniu użytkownikowi sieci telefonii komórkowej wzięcia udziału w poradzie ezoterycznej poprzez wysłanie SMS-a na numer Premium.

 


III. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikowi sieci telefonii komórkowej wzięcia udziału w poradzie ezoterycznej poprzez wysłanie SMS-a na numer Premium. Niektóre elementy interpretacji mogą do Użytkownika pasować bardziej, inne mniej.

 2. Aby skorzystać z usługi należy na podany w serwisie numer Premium SMS wysłać SMS-a o treści wskazanej w profilu.

 3. Administrator Serwisu dokonał wszelkich starań, aby przekazywane informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wartościowe dla odbiorcy.

 4. W trakcie korzystania z Serwisu Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych poza numerem telefonu. Ten numer niezbędny jest do otrzymania smsa z treścią usługi jaką Użytkownik zamawiał. Elementem identyfikującym użytkownika serwisu jest jego numer telefonu, który został użyty do zgłoszenia się do serwisu.

 5. Koszt wysłania SMS na numer 7943 wynosi 9,00 zł netto – 11,07 zł brutto.

 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego z przeglądarką internetową.

 7. Uczestnicy serwisu poprzez fakt wysłania wiadomości zamawiających usługi dostępne w zakresie serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora serwisu ich danych (numerów telefonów ) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Uczestnicy serwisu nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Uczestnicy serwisu mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych w związku z funkcjonowaniem niniejszego serwisu jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn.zm.) – Scenic Group Sp. z o.o. Uczestnik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie numeru telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu, w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów Scenic Group Sp. z o. o. oraz w celach promocyjno - reklamowych. Jeżeli uczestnik żąda wykreślenia / zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w swej treści żądanie wraz z numerem telefonu, które przesyła na adres dane@ebill.pl Powyższe postanowienie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2003 roku. Uczestnicy serwisu poprzez fakt przystąpienia do zabawy (zamówienia serwisu) wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora serwisu ich danych osobowych (numerów telefonów) dla potrzeb prowadzenia niniejszego serwisu oraz do otrzymywania informacji dotyczących nowych usług i akcji uruchamianych w ramach serwisu.


IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiążącej wiedzy.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza problemy wynikające z niewłaściwego zrozumienia przez Użytkownika charakteru Usługi.

 5. Użytkownicy, którzy zapisują materiały umieszczone na Serwisie, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.

 6. Informacje i materiały zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Administratora, w dobrej wierze i na podstawie materiałów uważanych za wiarygodne.

 7. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić może dla Administratora podstawę do natychmiastowego użycia środków przewidzianych przez prawo.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 

 1. Wysyłając poprzez stronę www numer telefonu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na podany numer telefonu oraz na przetwarzanie przez Administratora numeru telefonu komórkowego, określonego powyżej, do celów marketingowych.

 2. Jeżeli użytkownik żąda wykreślenia /zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić za pomocą e-maila zawierającego w treści numer telefonu , którego przesyła na adres bok@wrozbyonline.pl


VI. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z niniejszą Usługą powinny zostać sporządzone na piśmie i kierowane na adres e-mail bok@wrozbyonline.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem "przepisy magiczne"

 2. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres e-mail: tech@wrozbyonline.pl


VII. PRAWA AUTORSKIE 

 

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator.

 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki i inne materiały dostępne w serwisie, jak również szata graficzna serwisu.

 3. Nazwy handlowe i znaki graficzne, umieszczone na Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej , a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą ich właściciela lub Administratora.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

 3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 11.08.2015